Okunikko Konishi Hotel  Tel  0288-62-2416
TOP to Okunikko Konishi Hotel@in Yumoto Onsen/hot springs Rooms and Facilities Hot Springs Cuisine World Heritage Area Guide 4season price Reservation
Price
Access/ Links to Airlines/Japanese Website
A Plan / B plan / C plan / D plan

 

A Plan (including 15 dishes of Japanese Kaiseki Cuisine & breakfast)
  number
of visitors
Adult Child
Infant
(meals and bed or futon)
Infant
(Only meals)
Infant
(Only bed or futon)
Infant
(Neither meals nor futon)
  Prices below are per person
1 Apr-28 Apr
6 May-17 Jul
30 Aug-30 Sep
15 Nov-26 Dec
6 Jan -31 Ma
2 22,050 yen 22,050 yen 22,050 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
3 - 5 18,900 yen 13,230 yen 9,450 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
1 Oct - 14 Nov
30 Dec - 5 Jan
29 Apr - 5 May
18 Jul - 29 Aug
2 27,300 yen 27,300 yen 27,300 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
3 25,200 yen 17,640 yen 12,600 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
4 23,100 yen 16,170 yen 11,550 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
5 21,000 yen 14,700 yen 10,500 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen

 

*The price is per person / a night
*Child - 6 to 12 years old / Infant- 0 to 5 years old
*Infant(Only meals),Infant(Only futon),Infant(Neither meals nor futon) does not contain in the number of visitors.

*The selectable menu for dinner is ready for the plan A and B .

(A guest needs to check in before 17:00 to select menu.)

*The consumption tax (5%) is included in the list above.
The hot spa tax will be added to the price.
*Reservation will be acceptable from 2 people. If only one person use a room, the price will be 1.5 times as above.
*The room type of each plan is Combination of Japanese and Western room
*We will charge by credit card only.
*Cancellation Policy
Reseervation


 

B Plan (including 13 dishes of Japanese Kaiseki Cuisine & breakfast)
  number
of visitors
Adult Child
Infant
(meals and bed or futon)
Infant
(Only meals)
Infant
(Only bed or futon)
Infant
(Neither meals nor futon)
  Prices below are per person
1 Apr-28 Apr
6 May - 17 July
30 Aug-30 Sep
15 Nov-26 Dec
6 Jan-31 Mar
2 18,900 yen 18,900 yen 18,900 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
3 - 5 18,900 yen 13,230 yen 9,450 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
1 Oct - 14 Nov
30 Dec - 5 Jan
29 Apr - 5 May
18 Jul - 29 Aug
2 20,790 yen 20,790 yen 20,790 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
3 - 5 20,790 yen 14,553 yen 50 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen

 

*The price is per person / a night.
*Child - 6 to 12 years old / Infant- 0 to 5 years old
*Infant(Only meals),Infant(Only futon),Infant(Neither meals nor futon) does not contain in the number of visitors.

*The selectable menu for dinner is ready for the plan A and B .

(A guest needs to check in before 17:00 to select menu.)

*The consumption tax (5%) is included in the list above.
The hot spa tax will be added to the price.
*Reservation will be acceptable from 2 people. If only one person use a room, the price will be 1.5 times as above.
*The room type of each plan is Combination of Japanese and Western room
*We will charge by credit card only.
*Cancellation PolicyC Plan (including 12 dishes of Japanese Kaiseki Cuisine & breakfast)
  number
of visitors
Adult Child
Infant
(meals and bed or futon)
Infant
(Only meals)
Infant
(Only bed or futon)
Infant
(Neither meals nor futon)
  Prices below are per person
1 Apr-28 Apr
6 May - 17 July
30 Aug-30 Sep
15 Nov-26 Dec
6 Jan-31 Mar
2 14,700 yen 14,700 yen 14,700 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
3 - 5 14,700 yen 10,290 yen 7,350 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
1 Oct - 14 Nov
30 Dec - 5 Jan
29 Apr - 5 May
18 Jul - 29 Aug
2 16,800 yen 16,800 yen 16,800 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen
3 - 5 16,800 yen 11,760 yen 8,400 yen 5,250 yen 3,885 yen 2,625 yen

*The price is per person / a night.
*Child - 6 to 12 years old / Infant- 0 to 5 years old
*Infant(Only meals),Infant(Only futon),Infant(Neither meals nor futon) does not contain in the number of visitors.
*Only 5 rooms a day is available for Plan C.
*The consumption tax (5%) is included in the list above.
The hot spa tax will be added to the price.
*Reservation will be acceptable from 2 people. If only one person use a room, the price will be 1.5 times as above.
*The room type of each plan is Combination of Japanese and Western room
*We will charge by credit card only.
*Cancellation Policy

 

 

D Plan (without meals)
  Number of guests Adult Child Infant Infant(Only futon) Infant(Neither meals nor futon)
  Prices below are per person
weekday / holiday 2 10,000 yen 10,000 yen 10,000 yen 10,000 yen 2,625 yen
3 6,900 yen 6,900 yen 6,900 yen 6,900 yen 2,625 yen
4 5,250 yen 5,250 yen 5,250 yen 5,250 yen 2,625 yen
5 4,500yen 4,500yen 4,500yen 4,500yen 2,625 yen

 

*The price is per person@/ a night.
*The *Child - 6 to 12 years old
*The consumption tax (5%) is included in the list above.
The hot spa tax will be added to the price.
*Reservation will be acceptable from 2 people. If only one person use a room, the price will be 2 times as above.
*You can take the optional dinner and breakfast on the reservation form.
*We will charge by credit card only.
*Cancellation Policy
*Cooking rice with rice cooker, boiling or cooking foods are not allowed in the room.

 

 

 

Theme parks Tobu Railway
Japan Guide com    
Okunkko Konishi Hotel Email

 

Copyright 2008 Okunikko Konishi Hotel   All rights reserved
Email